"ทิชชู่เปียกระงับกลิ่นกาย
ผสมสารสกัด ลูกพลับญี่ปุ่น"

"ทิชชู่เปียกระงับกลิ่นกายผสมสารสกัด ลูกพลับญี่ปุ่น"

"ทิชชู่เปียกระงับกลิ่นกายผสมสารสกัด ลูกพลับญี่ปุ่น"